Yhtiöjärjestys

MTÜ REHVIRINGLUS
YHTIÖJÄRJESTYS

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

 1. Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen nimi on MTÜ Rehviringlus (Yhdistys).
 2. Yhdistys on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, jota ohjaa nykyinen yhtiöjärjestys ja voimassa oleva lainsäädäntö.
 3. Yhdistys sijaitsee Tallinnassa, Virossa.

2. TAVOITTEET

 1. Yhdistyksen tavoitteet ovat:
  1. käytettyjen ja pinnoitukseksi sopimattomien renkaiden jätteiden keräyksen ja kierrätyksen tai hävittämisen järjestäminen;
  2. yhteistyön edistäminen Yhdistyksen jäsenten välillä;
  3. jäsenten yhteisien etujen edustus.
 2. Yhdistys käyttää toiminnastaan ja ulkoisista määrärahoistaan saamiaan tuloja ainoastaan lakisääteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi eikä jakele voittoja jäsentensä kesken.

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

 1. Yhdistyksen jäsen voi olla jokainen oikeushenkilö, joka:
  1. harjoittaa renkaiden tuontia, tuotantoa, myyntiä, pinnoittelua, käsittelyä, huoltoa tai asennusta;
  2. on valmis osallistumaan Yhdistyksen tavoitteisiin;
  3. noudattaa yhtiöjärjestystä, tunnustaa ja toteuttaa sen.

4. JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 1. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus:
  1. osallistua Yhdistyksen yhtiökokoukseen;
  2. äänestää Yhdistyksen yleiskokouksessa;
  3. olla valittuna Yhdistyksen hallitukseen;
  4. osallistua Yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin;
  5. saada tietoja Yhdistyksen hallitukselta heidän toiminnastaan, esittää ehdotuksia, pyyntöjä ja tiedusteluja niille.
 2. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat:
  1. noudattaman nykyistä yhtiöjärjestystä ja noudattaman yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä;
  2. maksaman vuosittaisen jäsenmaksun yhtiökokouksen vahvistaman menettelyn, laajuuden ja ehtojen mukaisesti;
  3. maksaman Yhdistykselle 0,1% rangaistusta jokaisesta jäsenmaksun viivästyspäivästä;
  4. pidättäydyttämän toimista, jotka voivat vahingoittaa Yhdistyksen tai sen jäsenten mainetta tai omaisuutta.

5. YHDISTYKSEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

 1. Yhdistyksen jäseneksi hyväksymiseksi tulee esittää kirjallinen hakemus Yhdistyksen hallitukselle.
 2. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenyydestä yksinkertaisella enemmistöllä seuraavassa kokouksessaan kirjallisen jäsenyyshakemuksen jättämisestä. Hallitus ilmoittaa päätöksestään hakijalle kirjallisesti.
 3. Henkilö hankki Yhdistyksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet vain sen jälkeen, kun Yhdistyksen hallitus on tehnyt vastaavan päätöksen.
 4. Jäsenyyden hankkiessa uuden jäsenen on maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu heti. Vuotuinen jäsenmaksu maksetaan yhtiökokouksen määräämään määräaikaan mennessä.
 5. Hallitus voi tarvittaessa pyytää Yhdistyksen jäseneksi tulevasta henkilöstä lisätietoja ja asiakirjoja, jotka osoittavat hänen noudattavansa yhtiöjärjestyksessä asetettuja vaatimuksia. Tällöin hallitus päättää hakijan liittymisestä Yhdistyksen jäseneksi viimeistään seuraavassa säännöllisessä kokouksessaan lisätietojen tai asiakirjojen saamisen jälkeen.
 6. Jos hallitus kieltäytyy hyväksymästä hakijaa jäseneksi, hakija voi pyytää, että Yhdistyksen jäsenten yhtiökokous päättää hakijan hyväksymisestä.

6. JÄSENIEN PERUUTTAMINEN JA POISTAMINEN

 1. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus irtisanoutua Yhdistyksestä kirjallisen hakemuksen perusteella.
 2. Jäsenyyden päätymiseksi jäsen esittää kirjallisen hakemuksen hallitukselle. Ennen hakemuksen jättämistä jäsenen on täytettävä jäsenyydestään Yhdistyksen liittyvät velvollisuutensa (mukaan lukien maksettavat jäsenmaksut). Näitä tehtäviä suorittaessaan jäsen katsotaan vetäytyneen yhtiöstä kuluvan tilikauden viimeisenä päivänä, jollei hallituksen päätöksessä toisin määrätä.
 3. Jos jäsen rikkoo velvoitteitaan, mikä aiheuttaa merkittävää vahinkoa Yhdistykselle tai muulle jäsenelle, voi hallitus karkottaa jäsenen Yhdistyksestä. Jäsenelle ilmoitetaan viipymättä kirjallisesti hallituksen perustellusta päätöksestä.
 4. Jos jäsen rikkoo Yhdistyksen mainetta tai on muita hyviä syitä, voi hallitus päätöksellä karkottaa jäsenen Yhdistyksestä ja vaatia maineen rikkomisen välittämötöntä lopettamista ja aiheutuneen vahingon korvaamista.
 5. Hallitus voi karkottaa jäsenen, jos jäsen ei enää täytä jäsenyyden vaatimuksia, jäsen julistetaan konkurssiin tai on aloitettu selvitysmenettely tai jäsen ei suorita tehtäviään. Jos jäsenmaksua ei makseta tai se viivästyy yli 6 kuukauden ajan, hallituksella on oikeus karkottaa jäsen Yhdistyksestä.
 6. Jäsenen katsotaan karkotetuksi hallituksen päätöksen tekopäivänä. Jäsen voi riitauttaa karkotuspäätöksen yhtiökokouksessa toimittamalla kirjallisen perustetun pyynnön hallitukselle kahden viikon kuluessa karkotuspäätöksen vastaanottamisesta. Tällöin päättää jäsenen karkotuksen yleiskokous ja sen saakka säilyvät jäsenen oikeudet ja velvollisuudet.
 7. Jos kyseessä on luonnollisen henkilön kuolema tai oikeushenkilön irtisanominen, sen jäsenyys Yhdistyksessä päättyy.
 8. Jäsenen karkottamisen tai irtisanoutumisen yhteydessä jäsen on velvollinen maksamaan koko jäsenmaksun kuluvalta tilikaudelta ja jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

7. YHTIÖKOKOUS

 1. Yhdistyksen ylin kokoelma on Yhdistyksen jäsenten yhtiökokous. Kaikki Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua yhtiökokoukseen.
 2. Yhtiökokouksen kutsuu koolle Yhdistyksen hallitus.
 3. Yhdistyksen jäsenten yhtiökokoukset ovat säännöllisiä tai poikkeuksellisia.
 4. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.
 5. Mikäli tämä on välttämätöntä Yhdistyksen edun mukaisesti, kutsutaan koolle Yhdistyksen jäsenten poikkeuksellinen yhtiökokous. Hallitus kutsuu koolle poikkeuksellisen yhtiökokouksen, jos vähintään 1/10 Yhdistyksen jäsenistä sitä pyytää kirjallisesti ja perustelemalla.
 6. Kaikki Yhdistyksen jäsenet on ilmoitettava kirjallisesti ennen yhtiökokousta. Ilmoitus yhtiökokouksen koolle kutsumisesta on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, mutta vähintään seitsemän päivää ennen poikkeuksellisen kokouksen koollekutsumista. Yhtiökokouksen kutsussa tulee ilmoittaa yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista.
 7. Yhtiökokouksen yksinomaisessa toimivallassa sisältyy:
  1. yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
  2. tavoitteen muuttaminen;
  3. hallituksen jäsenten nimittäminen;
  4. päätös liiketoimen tekemisestä hallituksen jäsenen kanssa tai vaatimukset häntä vastaan ja Yhdistyksen edustajan nimittäminen kyseiseen liiketoimeen tai vaatimukseen;
  5. jäsenmaksujen määrän ja maksumenettelyn määrittäminen;
  6. vuosikertomuksen hyväksyminen;
  7. toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen;
  8. tarvittaessa tarkastusvaliokunnan muodostaminen ja sen jäsenten valitseminen;
  9. tarvittaessa tarkastuksen nimittäminen;
  10. jäsenten karkotukseen ja hyväksymiseen liittyvien riitojen ratkaiseminen;
  11. Yhdistyksen fuusio, jakaminen ja irtisanominen.
 8. Jokaisella Yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi tehdä päätöksiä, jos yli puolet jäsenistä on läsnä. Jos nykyisessä yhtiöjärjestyksessä tai laissa ei määrätä enemmistövaatimuksesta, yhtiökokouksen päätös katsotaan hyväksytyksi, jos yli puolet kokouksessa edustetuista yhdistyksen jäsenistä äänestää sen puolesta.
 9. Sen jäsenyyteen liittyvissä asioissa ja eturistiriitojen sattuessa tai jos asiasta ilmenee kohtuullinen epäilys, kyseisen jäsenen äänestystä ei oteta huomioon.
 10. Jos yhtiökokouksessa edustettujen jäsenten kokonaismäärä on alle puolet yhdistyksen kaikista jäsenistä, yhtiökokous katsotaan toimettomaksi ja hallitus kutsuu koolle uuden yhtiökokouksen samaan asialistaan. Uusi yhtiökokous pidetään aikaisemmin kahdeksantena päivänä yhtiökokouksen jälkeen ja se on toimivaltainen tekemään päätöksiä, jos vähintään kaksi jäsentä on edustettuna yhtiökokouksessa.
 11. Yhtiökokous kirjataan. Kokouksen puheenjohtaja ja kirjaaja allekirjoittavat pöytäkirjan. Pöytäkirjaan on liitettävä luettelo yhtiökokoukseen osallistuneista jäsenistä sekä niiden allekirjoitukset.

8. HALLITUS

 1. Hallitus on yhdistyksen hallintakokous, joka hoitaa ja edustaa yhdistystä.
 2. Hallituksen kuuluu 3–6 jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksen päätöksellä kolmeksi vuodeksi.
 3. Oikeus edustaa Yhdistystä on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.
 4. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.
 5. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä, jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jos äänet on jaettu kahteen osaan, hallituksen puheenjohtajalla on äänioikeus.
 6. Hallituksen jäsentä ei oteta huomioon äänestettäessä asioista, jotka liittyvät hänen jäsenyyteen tai jos tule ilmi eturistiriita ja asiasta on aiheellista epäilyä.
 7. Hallituksen kokoukset pidetään vähintään neljä kertaa vuodessa, vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokouksen. Jos hallituksen puheenjohtaja ei ole koolle kutsunut hallitusta kolmen kuukauden kuluessa, jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua koolle hallituksen kokoonpano. Ilmoitus hallituksen koolle kutsumisesta on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille vähintään 1 viikko ennen hallituksen kokousta.
 8. Hallituksen jäsenet eivät saa palkkioita työstään hallituksen jäseninä, ellei yhtiökokous toisin päätä.

9. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKASTUS JA VALVONTA

 1. Yhdistys järjestää kirjanpidon sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Yhdistyksellä on oikeus kutsua tilintarkastajia ja muita henkilöitä seuraamaan yhdistyksen toimintaa.

10. YHDISTYKSEN TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN

 1. Yhdistyksen sulautuminen, jakaminen ja purkaminen tapahtuu laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.
 2. Jos Yhdistyksen purkamisen yhteydessä on säilynyt omaisuuseriä, ne jaetaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Hyväksytty perustamissopimuksella 20.11.2009.

 

Huomio!  Tämä ei ole asiakirjan oikeudellisesti vahvistettu käännös! MTÜ Rehviringlus kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka voi johtua alkuperäisen asiakirjan virheellisestä kääntämisestä (viron kielestä).