MTÜ Rehviringlus

MTÜ Rehviringlus on tootjavastutusorganisatsioon, mis on asutatud Eesti rehviettevõtete poolt, kelle põhitegevusalaks on rehvide maaletoomine või valmistamine. MTÜ Rehviringlus osutab alates aprillist 2010  oma liikmetele vanarehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamise teenust. Meiega on oodatud liituma kõik rehvide maaletoojad ja valmistajad.

Rehvide tootja on Jäätmeseaduse mõistes ettevõte, kes toob rehve maale, valmistab rehve või protekteerib kasutatud rehve. Tootjal lasub kohustus tema poolt turule lastud vanarehvid kokku koguda ja taaskasutada. Ta võib seda teha individuaalselt, täites seadusest tulenevaid nõudeid, või siis anda oma kohustused lepinguga üle tootjavastustusorganisatsioonile. 

MTÜ Rehviringlus poolt kogutud rahalised vahendid kasutatakse:

  • jäätmeteks muutunud vanarehvide kogumiseks loodud ülevabariigilise kogumisvõrgu ülalpidamiseks.
  • kogutud vanarehvide taaskasutuse finantseerimiseks
  • rehvide kasutajale suunatud teabekampaania korraldaldamiseks
  • aastakümnete jooksul kogunenud nn "ajalooliste" vanarehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamiseks
  • andmete esitamiseks PROTO-le (Probleemtoodete registrile)
  • organisatsiooni halduskulude katmiseks

MTÜ Rehviringlus is not a profit-seeking organization.

Tootja, kes soovib MTÜ-ga Rehviringlus liituda, esitab sellekohase kirjaliku sooviavalduse. Avalduse vaatab läbi MTÜ Rehviringlus juhatus ja positiivse otsuse korral saadetakse tootjale tutvumiseks ja allkirjastamiseks leping. Pärast lepingu allkirjastamist taotleb MTÜ Rehviringlus tootja registreerimist Probleemtoodete registris, kes väljastab tootjale registreerimisnumbri.