Seadusandlus

Eestis Vabariigi Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mille kohaselt peavad tootjad finantseerima probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise süsteemi. 2005. aasta juulikuust kuuluvad probleemtoodete loetelusse ka rehvid, millele rakendus taaskasutuskohustus alates 1. jaanuarist 2006.

Algselt kohustas seadus tootjaid opereerima vähemalt ühte kogumispunkti igas maakonnas. Juunis 2010. vastuvõetud määruse kohaselt peab alates 2011. aastast igal tootjal või neid esindaval tootjavastutusorganisatsioonil olema kogumispunkt igas linnas, alevis ja 1500 või enama elanikuga alevikus.

  1. Jäätmeseadus
  2. Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord
  3. Probleemtooteregistri põhimäärus
  4. Riiklik probleemtooteregister
  5. Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord